domovská stránka otevrete.cz
O projektu Kontakt English/FOIANet    
domovská stránka infoliga.cz
Co je INFOLIGA

Název INFOLIGA zastřešuje v zásadě dva aspekty projektu: poskytuje jednak SOUTĚŽ, v níž mohou různé samosprávné subjekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek. Mohou tam být také zařazeny pro srovnání, když například občan dané obce chce ukázat, jak je na tom její webová prezentace bídně (nebo skvěle).

Dále Infoliga poskytuje průběžně generovanou statistiku, která z vložených údajů o informačním obsahu hodnocených webů vytváří celkové přehledy o stavu v ČR na tomto poli. Slouží tedy zároveň k obecnému poznání v oblasti aktivního poskytování informací samosprávami.


 

Obecné poslání INFOLIGY

INFOLIGA představuje pořadí úřadů samospráv v České republice podle souhrnné hodnoty obsažnosti jejich webové stránky. Měření se provádí z hlediska otevřenosti procesu rozhodování, protikorupčních nástrojů, informací o osobní odpovědnosti představitelů (např. záznamy jednání, záznamy hlasování, přehledy veřejných zakázek).

Měření srovnává reálný informační obsah webů úřadů. Není citlivé na politické, výtvarné, zobrazovací, marketinkové a další podobné působení webových stránek. Nezapočítávají se informace neúplné (filtrované) . např. jde-li jen o výběr informací, výtah ze zápisu apod.

Publikací výsledků a vytvořením soutěžního prostředí mezi úřady chce projekt výrazně změnit myšlení odpovědných činitelů o informační obsažnosti webových stránek. Úřadům je na webové stránce www.otevrete.cz/infoliga  nabídnut po registraci vstupní formulář a metodika pro vstup do INFOLIGY anebo pro korigování již vložených údajů.

Projekt byl podpořen grantem Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.


1. Co je INFOLIGA

INFOLIGA jako soutěž
Zařazení nové položky
Bodové hodnocení položek

 

2. Jak pracovat s INFOLIGOU
Co INFOLIGA nabízí (výstupy)
Zajímá mě konkrétní subjekt
Byl určitý subjekt vůbec hodnocen?
Kdy proběhlo hodnocení konkrétního subjektu?
Jak se určitý subjekt umístil?
Zajímá mě celkový stav (statistika) mezi všemi zkoumanými subjekty

 

1. Co je INFOLIGA

 

Název INFOLIGA zastřešuje v zásadě dva aspekty projektu: poskytuje jednak SOUTĚŽ, v níž mohou různé samosprávné subjekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek.

Mohou tam být ale také zařazeny pro srovnání, když například občan dané obce chce ukázat, jak je na tom její webová prezentace bídně (nebo skvěle). Též organizátoři mohou zařadit nový subjekt na základě svého hodnocení.

 

KAŽDÝ MŮŽE VLOŽIT AKTUÁLNÍ HODNOCENÍ KTERÉHOKOLIV ÚŘADU SAMOSPRÁVY V ČR.

JAK VLOŽÍM AKTUÁLNÍ ÚDAJE?

 

V této části (soutěž) se zjištěné hodnoty (tedy zda určitá položka na webu je či není) přepočítávají na body.

Způsob hodnocení (popis vzorců ad.) najdete v záložce Metoda hodnocení.

Druhým aspektem je poskytování Statistiky, tedy automaticky zpracovávaných výstupů, které popisují ve zkoumaném vzorku stav nějaké charakteristiky, a to od celkové informační obsažnosti až po detailní charakteristiky. V této části se zjištěné hodnoty nepřepočítávají na body, ale pracuje se s nimi přímo.

 

INFOLIGA jako soutěž

 

Prosíme, berte INFOLIGU opravdu jako soutěž. Stejně jako na olympiádě či atletickém mistrovství jsou dopředu (tradicí) dány určité disciplíny a v nich se soutěží. Víme, že mnohé radnice a kraje mají na svých webech i další, často výborné, informační prvky. Můžeme vést diskusi o tom, zda do INFOLIGY zařadit některý další prvek (disciplínu). Například přenášení jednání zastupitelstva on-line po internetu nebo kabelové televizi. Většinu takových prvků jsme zvažovali. Pokud jsme je nezařadili, je to dáno tím, že jsou buď zatím těžko uchopitelné a srovnávatelné, anebo že (dle našeho soudu) nepředstavují až tak silný instrument otevřenosti. Například více oceňujeme přístup k úplnému elektronickému zápisu jednání (kde lze v libovolném čase vyhledávat určité pasáže), než on-line přenos, který mohu sledovat jen v daný okamžik a nemohu v něm zpětně vyhledávat to, co mě zajímá.

 

Zařazení nové položky

 

Zařazení nové položky hodnocení (nového informačního prvku, nové "disciplíny") je technicky snadné a systém INFOLIGY je na to připravený. Zařazení nové položky však znamená – pro zachování srovnatelnosti mezi všemi hodnocenými subjekty – zároveň zjistit a vložit hodnotu nově zařazené položky u všech dříve hodnocených subjektů. Jsme tedy připraveni nové položky zařadit, ale až po náležité diskusi, která jejich opodstatněnost prokáže.

Pokud však někdo důvěryhodně nabídne, že zajistí doplnění nové informačně významné položky u všech dosud hodnocených subjektů, pak to přivítáme a provedeme.

 

Bodové hodnocení položek

 

Stejné je to s bodovým hodnocením zavedených položek hodnocení. U každé jsme, na základě vlastní úvahy a zkušenosti, zavedli váhu, kterou položkám bodový přepočet přiděluje. Nejsme však neomylní. Naopak chceme vyvolat diskusi o tom, kterým typům zveřejňovaných informací dávat nejvyšší hodnotu.

Ke všem těmto aspektům se můžete vyjádřit a diskutovat v záložce Diskuse.

Tabulka vah k jednotlivým položkám je zde.


2.  Jak  pracovat s INFOLIGOU

Co INFOLIGA nabízí (výstupy)

 

Zajímá mě konkrétní subjekt

 

S výsledky podle údajů, které jsou v systému vloženy, se seznámíte v záložkách Grafy nebo Statistiky.

 

Byl určitý subjekt vůbec hodnocen?

 

Zda subjekt, který Vás zajímá, byl vůbec hodnocen, zjistíte nejrychleji v Abecední přehled vyhodnocených subjektů - kliknutím na údaj o počtu vložených hodnocení na úvodní straně INFOLIGY, anebo v záložce Statistiky,  ve skupině „Stav zpracování a návštěvnost“.

 

Kdy proběhlo hodnocení konkrétního subjektu?

 

V systému jsou nyní, při zveřejnění projektu, vložena data nasbíraná převážně v roce 2005. Mnohdy tedy již mohou být překonaná. Smyslem INFOLIGY je, aby bylo v zájmu samotných uživatelů INFOLIGY data aktualizovat a tak soutěžit. Dobu, která uplynula od posledního vložení údajů u každého subjektu (Doba od posledního hodnocení), najdete v záložce Statistiky, ve skupině „Stav zpracování a návštěvnost“.

 

Jak se určitý subjekt umístil?

 

Jak se umístil subjekt, který Vás zajímá, najdete v záložce Grafy (zejména v grafech „celkových pořadí“). Jak se umístil ve skupině srovnatelných subjektů, najdete ve skupině „Celkové pořadí ve skupinách subjektů“.

Pro snadné vyhledání subjektu doporučujeme najít jej nejprve v abecedním přehledu (viz výše), tam zjistit dosažené celkové bodové hodnocení, a podle něj pak subjekt vyhledat v celkovém pořadí.

Jednoduché grafické vyjádření různých pořadí najdete ve „sloupcových grafech“. Detailnější skladbu dosažených hodnocení najdete ve „skládaných grafech“. Ty ukazují různými barvami kumulovaných skupin hodnocených položek, z čeho se skládá celkový bodový zisk konkrétního subjektu. Jinými slovy – na čem daný subjekt „nahnal“ nejvíce bodů a co mu naopak nejvíce chybí (ve srovnání s ostatními).

Zvláštní typ grafu je kvartilový, který vyjadřuje celkový pohled na skupinu subjektů z hlediska celkového hodnocení nebo určitých charakteristik.

V záložce Grafy najdete také různá zobrazení podle dalších parametrů.

 

Zajímá mě celkový stav (statistika) mezi všemi zkoumanými subjekty

 

Záložka Statistiky nabízí několik skupin tabulek a grafů, které neukazují konkrétní subjekty, ale celkový stav mezi všemi subjekty či jejich srovnatelnými skupinami z určitého hlediska. V této fázi INFOLIGY jsme zařadili takové statistiky, které – dle našeho soudu – nejvíce vyjadřují otevřenost úřadů. Je zde tedy pohled na samotnou existenci a dobu archivace základních dokumentů samospráv, jako jsou zápisy zastupitelstva či rady, dokumentů strategického rozvoje, či na otevřenost rozhodování, jako jsou jmenovité záznamy hlasování či přehledy veřejných zakázek.

Součástí záložky Statistiky jsou také údaje o samotném zpracování údajů v INFOLIZE, tedy počtu hodnocených subjektů vcelku i po jednotlivých skupinách, vývoj vkládání hodnocení v čase anebo doba do posledního hodnocení.

    

(c) Copyright 2003 - 2007 Otevrete.cz. Všechna práva vyhrazena